Donate

Written by Super User on . Posted in Uncategorised.

Images Show

ร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทางดังนี้

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

เลขที่บัญชี 101-7-95515-2 (บัญชี สะสมทรัพย์)

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 254

ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนดได้

แจ้งบริจาค ส่งสลิปโอนเงิน ข้อมูลชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ และที่อยู่จัดส่งมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริจาคผ่านระบบ e-Donation 

ข้อมูลการบริจาคของท่านจะถูกนำส่งกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

บริจาคได้ทุกธนาคาร/ ขั้นตอนการบริจาค

1) เปิดแอปฯ Mobile Banking 

2) เลือกสแกน QR 

3) ระบุจำนวนเงิน

4) กดชำระเงิน