1. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. ดร.สันทัด โรจนสุนทร
รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
กรรมการ
4. พลเอกยิ่งยส โชติพิมาย
กรรมการ
5. พล.ต.ต.ทวีเกียรติ สุวรรณทรรภ
กรรมการ
6. นายพงศ์เทพ อุ่นพิกุล
กรรมการ
7. นายธีรบูลย์ บัวศรี
กรรมการ
8. นางชไมพร ประเทืองบูลย์
กรรมการ
9. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการ
10. นายศิริวัฒน์ คันทารส
กรรมการ
11. นางเฟื่องฟ้า วัฒนปกรณ์
กรรมการและเหรัญญิก
12. นางกิติยา โสภณพนิช
กรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

เลขที่ 19 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0839146950, 0839146951, 0632320666

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลิขสิทธิ์ © 2567 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์