ด้านการวิจัยและฟื้นฟูป่า

ป่าไม้เปรียบเสมือนรากฐานของระบบนิเวศ เพราะป่าไม้คือผู้ผลิตอากาศบริสุทธิ์ คือแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ คือบ้านของสัตว์ป่า แต่ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ป่าของไทยถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ และความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น และบ่อยขึ้น การฟื้นฟูป่าจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องระดมความร่วมมือช่วยกันวันนี้ เดี๋ยวนี้ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีกิน มีใช้ มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ มีบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยไว้อยู่อาศัยต่อไป

ด้านการพัฒนาชุมชน วัด และโรงเรียน

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน วัด หรือโรงเรียน เพราะชุมชนเปรียบเสมือนเสาหลักของสังคม คล้ายกับลำต้นของต้นไม้ที่คอยลำเลียงอาหารไปสู่กิ่งก้าน ดอก ใบ และยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางพายุฝน หรือลมแรง กิจกรรมกับชุมชนของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนริเริ่มและดำเนินการด้วยตนเอง โดยมีมูลนิธิฯ คอยติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย สนุก ใกล้ชิดธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ลงมือทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมร่วมกัน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเกิดความประทับใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มูลนิธิฯ จะแผ่กิ่งก้านสาขา ขยายจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทย

ด้านการพัฒนาเยาวชนและสร้างผู้นำรุ่นใหม่

เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในอนาคต มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จึงยึดถือหลักการ “สร้างป่า สร้างคน” ในการดำเนินงานเสมอมา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันกับการฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยกระบวนการที่สนุกสนาน ท้าทาย และได้ลงมือทำจริง มูลนิธิฯ หวังว่าจะทำให้เยาวชนได้ค้นพบคุณค่าของธรรมชาติด้วยตัวเขาเอง เพื่อที่พวกเขาจะรักและหวงแหนธรรมชาตินี้ต่อไป

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

เลขที่ 19 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0839146950, 0839146951, 0632320666

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลิขสิทธิ์ © 2567 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์