The Youth in Action Project

ในปี พ.ศ.2555 มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Youth in Action: Discuss Understand Change…Environment!
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อม 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ โดยใช้การโต้สาระวาที การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือ

ในโครงการนี้ มีการจัดกิจกรรมระหว่างประเทศด้วยกัน 3 ครั้ง ที่สาธารณรัฐสโลวีเนีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน, และประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิฯ คัดเลือกเยาวชน ครู นักทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนเข้าร่วม หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศทั้ง 3 ครั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลต่อในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง ซึ่งทางประเทศไทยได้จัดกิจกรรมอีกถึง 32 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมสูงถึง 8,508 คน นอกจากนั้นยังเกิดกิจกรรมใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหนึ่งนาทีด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สถานที่จัดกิจกรรมระหว่างประเทศ

 1. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
 2. สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. ประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  และโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี พ.ศ.2555-2556

หน่วยงานร่วมจัด

กลุ่มโต้วาทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันภาษา Go Global with English, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์จีนศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนสิริรัตนาธร, โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล, และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ผู้สนับสนุนโครงการ

สหภาพยุโรป (EU)

ผู้สนับสนุนโครงการในประเทศไทย

 1. บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 2. บริษัท ซีพีแรม จำกัด
 3. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่จำกัด
 5. มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
 6. บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
 7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ตัวแทนผู้นำเยาวชน ครู นักทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ จำนวน 40 คน
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศไทยที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 32 ครั้ง จำนวน 8,508 คน

กิจกรรมในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศทั้ง 3 ครั้ง ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปขยายผลต่อในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง 32 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 8,508 คน

 

ที่ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
1 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ จัดทำเพจ Youth in Action Thailand ธ.ค.55 ประเทศไทย  
2 อ.สุมนพัสร์  ป้องกัน นำเสนอกิจกรรมที่ประเทศ Slovenia ในงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27-28 ธ.ค.55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (สิงห์บุรี/ลพบุรี/ชัยนาท/อ่างทอง) 116
3 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ การประกวดหนังสั้น 1 นาที ม.ค.-มี.ค.56 ประเทศไทย 25
4 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ การประกวดเรื่องเล่าจากภาพถ่าย ม.ค.-มี.ค.56 ประเทศไทย 14
5 รัชพล  สุวรรณโชติ จัดทำ Little Green Film Channel ใน Youtube มี.ค.56 ไทย/สโลวีเนีย/ลิทัวเนีย/จีน  
6 วัชรากร
นาคทองกุล
“ร่วมปัน ร่วมปั่น” โครงการปลูกป่าแลกจักรยานที่หมู่บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ก.พ.56 สถาบันภาษา Go Globalกรุงเทพฯ/ เชียงราย 191
7 ธัชพล
เพชรวีระ/
ณัฐทยา  คูสุวรรณ
European Union-Thailand debate workshop 9-10 มี.ค.56 สถาบันภาษา Go Global กรุงเทพฯ 53
8 ผศ.ปิยนารถ  ฟักทองพรรณ จัดอบรมการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ สำหรับครูและวิทยากร 30 มี.ค.56 สถาบันภาษา Go Global กรุงเทพฯ 21
9 นดา  แวยูโซ๊ะ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร 27-28 เม.ย.56 ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการหนองจอก กรุงเทพฯ 54
10 อ.สุมนพัสร์  ป้องกัน กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพ ในวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 20 พ.ค.-
5 มิ.ย.56
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 32
11 เตชวิทย์
สุวรรณวิโก/
ชาญวิทย์  คงทอง
อบรมการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ 22 มิ.ย.56 โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ 27
12 ทิพยา  ปึงเจริญกุล Public debate “Smartphones  undermine academic performances” 22 มิ.ย.56 โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ 27
13 อ.รองรัตน์  จันทร สนาม/ ผศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ โครงการโต้สาระวาที สื่อสารสร้างสรรค์:อบรมการโต้สาระวาทีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 26-28 มิ.ย.56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 37
14 ผศ.ปิยนารถ  ฟักทองพรรณ อบรมการโต้สาระวาทีสำหรับครู 26-28 มิ.ย.56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 12
15 ผศ.ปิยนารถ  ฟักทองพรรณ Public debate “สังคมเสรีควรมีสิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่อายุ 15 ปี 26-28 มิ.ย.56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 1,250
16 ผศ.ปิยนารถ  ฟักทองพรรณ Public debate “อาเซียนร่วมใจ แต่ไทยยังไม่พร้อม” 26-28 มิ.ย.56 ลานกีฬาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 129
17 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ แปลงปลูกป่า         สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 26-28 มิ.ย.56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 1,000
18 อ.รองรัตน์  จันทรสนาม/  ผศ.ปิยนารถ  ฟักทองพรรณ การแข่งขันโต้สาระวาที 26-28 มิ.ย.56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 38
19 ศุภาพิชญ์  นิตยศักดิ์/ ปรกกมล  พูลวรลักษณ์ งานเสวนาประเด็นสิ่งแวดล้อม “รักษ์โลกอย่างไร” ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช 4 ส.ค.56 สถาบันภาษา Go Global กรุงเทพฯ 16
20 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ กิจกรรมตรวจวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ ณ แปลงปลูกป่าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 6 ส.ค.56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 49
21 โมโตกิ
ลักษมีวัฒนานาตาเล  นพพล  เกสซี่
Public  debate  “THW  abolish exams  in school” 14 ส.ค.56 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 180
22 ผศ. ปิยนารถ  ฟักทองพรรณ Debate  &  Argumentation “Its Application   in   ELT  Classes” 16-17 ส.ค.56 จังหวัดเชียงใหม่ 119
23 โมโตกิ ลักษมีวัฒนา BP   Debate  training 25 ส.ค.56 สถาบันภาษา  Go  Global กรุงเทพฯ 13
24 นดา  แวยูโซ๊ะ Public  debate  “THBT  Closing  small school  is  the  way  to  increase  Thai standard  of  learning” 10 ก.ย.56 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 44
25 อ.รองรัตน์
จันทรสนาม
นำเสนอกิจกรรมที่ประเทศจีน 20 ก.ย.56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 1,415
26 อ.รองรัตน์
จันทรสนาม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 20 ก.ย.56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 3,477
27 โมโตกิ
ลักษมีวัฒนา
The  Four  Power  Houses  BP  Cross-training   mini  Tournament 15 ก.ย.56 สถาบันภาษา  Go  Global กรุงเทพฯ 26
28 นาตาเล  นพพล  เกสซี่ นำเสนอกิจกรรมที่ประเทศจีน 17-18 ก.ย.56 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 56
29 อุสมาน  วาจิ เสวนาวิชาการ: ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนในมิติของสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์วรศักดิ์  มหัทธโนบล 2 ต.ค.56 อาคารจุลจักรพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16
30 ศุภาพิชญ์
นิตยศักดิ์ทิพยา
ปึงเจริญกุล
Go  Global  &  Youth  in  Action:  China Day  for  Teens 12-13 ต.ค.56 สถาบันภาษา Go Global กรุงเทพฯ 52
31 เมษา  วรรณศิลป์ Skype  discussion  with  Slovenians  Students 11 ต.ค.56 สถาบันภาษา Go Global กรุงเทพฯ 8
32 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดนใจ 26 ก.ย.-10  ต.ค.56 เพจ facebook ของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ 11
 • Hits: 6528

The “Global Survival through Gratitude” Seminar and Debate

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษะหนึ่งที่ผู้นำในยุคปัจจุบันควรมี คือ การคิดวิเคราะห์และนำเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณชนอย่างสร้างสรรค์ มูลนิธิฯ
จึงได้จับมือกับกลุ่มโต้วาทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน จัดโครงการโลกรอดเพราะกตัญญูฯ ขึ้น
เพื่อใช้การโต้สาระวาที เป็นเครื่องมือให้เยาวชนได้คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม พูดนำเสนอความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยทางมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติอันสูงสุดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับทีมชนะเลิศในแต่ละปี

กิจกรรมภายในโครงการเน้นการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ ครูเล็กภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ.2557 เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ผศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ ผู้ก่อตั้งชมรมโต้วาทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่นำรูปแบบการโต้สาระวาทีแบบสากล (Asian Parliamentary Debate) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย และการลงมือทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง อาทิ
สร้างบ้านดิน ลงชุมชนเรียนรู้จากชาวบ้าน นอกจากนั้นในปี พ.ศ.2556 มูลนิธิฯ ยังได้จัดโครงการร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยขยายหัวข้อการโต้สาระวาทีให้ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน และเพิ่มกิจกรรมเวทีกรรมาธิการจำลองอีกด้วย

ผลที่เกิดขึ้น คือเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะด้านการพูด ด้านความคิด การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้น

การโต้สาระวาที เป็นรูปแบบการโต้วาทีที่นำมาจากการโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับสากลของภูมิภาคเอเชีย โดยมีรูปแบบการโต้วาทีที่เป็นระบบมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้พูดทั้ง 3 คนอย่างชัดเจน ทั้งประเด็นการนำเสนอเนื้อหา การวิเคราะห์และการสรุป ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยเสริมทักษะการฟังเพื่อจับประเด็น การคิดวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการพูดอย่างมีวาทศิลป์เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังคล้อยตามอย่างมีระบบ โดยนำเสนอหลักการอย่างมีเหตุผลพร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อสนับสนุนประเด็นของฝ่ายตน พร้อมทั้งมีการซักค้านหักล้างข้อมูลหรือประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามนำเสนอ
ด้วยการพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงในการค้านประเด็นนั้นๆ พร้อมทั้งสรุปประเด็นอย่างมีสาระและสร้างสรรค์

สถานที่จัดอบรม

 1. สวนศิลป์บ้านดิน
 2. โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
 3. อาศรมวงศ์สนิท
 4. หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
 5. ชุมชนบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

หน่วยงานร่วมจัด

ภัทราวดีเธียเตอร์, กลุ่มโต้วาทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้สนับสนุนโครงการ

 1. มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 4. บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 5. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด
 6. บริษัท สโคลาสติก เอเชีย
 7. บริษัท ซีพีแรม จำกัด
 8. บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
 9. บริษัท โตโยต้า จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 11. กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  รวมจำนวน 52 โรงเรียน ครูและนักเรียนกว่า 400 คน

 1. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. โรงเรียนเบญจมราชาลัย
 3. โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
 4. โรงเรียนหอวัง
 5. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
 6. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 7. โรงเรียนบวรมงคล
 8. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 9. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 10. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 11. โรงเรียนวิมุตยาราม
 12. โรงเรียนสมุทรปราการ
 13. โรงเรียนปากเกร็ด
 14. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 15. โรงเรียนกัลยาณวัตร
 16. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 17. โรงเรียนนารีรัตน์
 18. โรงเรียนบุญวัฒนา
 19. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
 20. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
 21. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
 22. โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล
 23. โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
 24. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 25. โรงเรียนรุ่งอรุณ
 26. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
 27. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
 28. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 29. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
 30. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
 31. โรงเรียนราชดำริ
 32. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 33. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 34. โรงเรียนสารวิทยา
 35. โรงเรียนสิริรัตนาธร
 36. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 37. โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
 38. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 39. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 40. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 41. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 42. โรงเรียนสังขะ
 43. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 44. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 45. โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
 46. โรงเรียนเขลางค์นคร
 47. โรงเรียนเทิงวิทยาคม
 48. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 49. โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
 50. โรงเรียนสตรีพัทลุง
 51. โรงเรียนสตรีระนอง
 52. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • Hits: 7358

The Young Environmentalists Workshop

โครงการเวิร์คชอปเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “๙ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหามงคล” ของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนโดยรอบพื้นที่อุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในโครงการนี้ เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อศิลปะการแสดง เกม การละเล่น กิจกรรมเดินป่า ดูนก และได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามใกล้ๆ บ้านของตัวเอง ทำให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ๆ ต่อธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเป็นเรื่องสนุก และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาโดยตรง

พื้นที่โครงการ

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
 3. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 4. เทสโก้ โลตัส กรีนสโตร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 5. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี พ.ศ.2552

หน่วยงานร่วมจัด

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มละครคนหน้าดำ, กลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ (บ้านนกฮูก)

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  รวมจำนวน 29 โรงเรียน ครูและนักเรียนกว่า 400 คน

 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
 2. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 3. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
 4. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยา
 5. โรงเรียนหนองฉางวิทยา
 6. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 7. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
 8. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
 9. โรงเรียนลานสักวิทยา
 10. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 11. โรงเรียนกาญจนาภิเษก
 12. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 13. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
 15. โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
 16. โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง
 17. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 18. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
 19. โรงเรียนวิสุทธรังษี
 20. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 21. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 22. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
 23. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
 24. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
 25. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
 26. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
 27. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
 28. โรงเรียนเมืองนครนายก
 29. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
 • Hits: 7347

The Youth Leaders for a Green Future Development Camp

ค่ายเยาวชนฯ เป็นการจัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่นอกจากจะปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนป่าไม้แล้ว
ยังสอนให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตกับผู้อื่น  และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล โดยคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าอบรมครั้งละ 10 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวมจำนวน 100 คน

ผู้เข้าค่ายทั้งนักเรียนและครูจะได้รับความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฝึกทักษะการเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมป่าไม้ เพื่อนำไปขยายผลในโรงเรียนของตนเองต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี พ.ศ.2533-2548

กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสู่ความเขียวขจี

มีการจัดค่ายเยาวชนฯ รวม 34 ครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 5,000 คน และมีครูเข้าร่วมประมาณ  600 คน

ครั้งที่ วันที่ สถานที่
1 4-6 สิงหาคม 2533 วัดปากคลอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2 9-11 พฤศจิกายน 2533 เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
3 17-19 มีนาคม 2534 วัดปากคลอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
4 12-15 ธันวาคม 2534 เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
5 7-8 สิงหาคม 2535 กองบินทหารเรืออู่ตะเภา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
6 5-7 กุมภาพันธ์ 2536 ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
7 13-15 กรกฎาคม 2536 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
8 6-8 สิงหาคม 2536 กองร้อย ตชด.137 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
9 14-19 ตุลาคม 2536 ศูนย์ฝึกภาคสนามบ้านนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
10 20-22 เมษายน 2537 สวนป่าสิริกิต์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
11 12-15 ตุลาคม 2537 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
12 15-17 มีนาคม 2539 วธิดา วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
13 4-7 ตุลาคม 2540 กองบิน 53 อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14 12-15 มิถุนายน 2540 ศูนย์อนุรักษ์ต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
15 20-23 ตุลาคม 2540 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
16 13-15 ธันวาคม 2540 หน่วยจัดการต้นน้ำสะเนียน-สไล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
17 19-22 พฤศจิกายน 2541 วัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
18 4-6 มิถุนายน 2542 วัดโป่งแรด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
19 18-20 มิถุนายน 2542 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20 9-11 กรกฎาคม 2542 บ้านทับซุง หมู่ 6 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
21 23-25 กรกฏาคม 2542 วัดบ้านลำดวน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
22 20-22 สิงหาคม 2542 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
23 17-19 กันยายน 2542 โรงเรียนบ้านตาชี (วงกตบรรพต) อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
24 15-17 ตุลาคม 2542 โรงเรียนบ้านแม่แมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงราย
25 12-14 พฤศจิกายน 2542 วัดบ้านท่าช้าง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
26 26-28 พฤศจิกายน 2542 สำนักสงฆ์โพธิ์ทองนิมิต กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
27 17-19 มีนาคม 2543 กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา

หน่วยบัญชาการทหารสูงสุด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

28 27-29 พฤศจิกายน 2543 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
29 7–9 กันยายน 2544 กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
30 4-6 ตุลาคม 2545 วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
31 5-7 กันยายน 2546 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

32 17-19 กันยายน 2547 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
33 23-25 กันยายน 2548 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
34 8-10 กันยายน 2549 วัดสวาย ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 • Hits: 7010

The Green Box Project and “Youth Leader, Forest Protector” Development Camp

โครงการกล่องเขียวขจี เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนของตนเอง โดยจุดประกายความคิดเยาวชนด้วยการเข้าค่าย ณ แปลงปลูกป่าภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของมูลนิธิฯ หลังจากนั้นจึงกลับมาออกแบบและลงมือทำโครงการที่โรงเรียนของตนเอง ในแต่ละปี มูลนิธิฯ มีการตรวจเยี่ยมและมอบรางวัลให้โครงการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ จนทำให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนกล่องเขียวขจีกว่า 100 โรงเรียน และผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะลุกขึ้นมาสานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

พื้นที่โครงการ

 1. แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 3. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี พ.ศ.2550-2553

หน่วยงานร่วมจัด

กรุงเทพมหานคร และกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

 1. บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 2. บริษัท โชติชลิต จำกัด
 3. มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
 4. ธนาคารกสิกรไทย

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ   รวมจำนวน 100 โรงเรียน นักเรียนและครูกว่า 1,000 คน

 1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 2. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 3. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
 4. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
 5. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
 6. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
 7. โรงเรียนสตรีนนทบุรี บางใหญ่
 8. โรงเรียนปากเกร็ด
 9. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
 10. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
 11. โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
 12. โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง
 13. โรงเรียนมัธยมหนองจอก
 14. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 15. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 16. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 17. โรงเรียนนนทรีวิทยา
 18. โรงเรียนวิชูทิศ
 19. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
 20. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
 21. โรงเรียนวัดกำแพง
 22. โรงเรียนวัดพลมานีย์
 23. โรงเรียนวัดลาดกระบัง
 24. โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
 25. โรงเรียนวัดอุดมรังสี
 26. โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
 27. โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)
 28. โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
 29. โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
 30. โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
 31. โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านนายอ
 32. โรงเรียนราษฎร์นิยม
 33. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค
 34. โรงเรียนบางบัวทอง
 35. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
 36. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 37. โรงเรียนวัดเทพลีลา
 38. โรงเรียนบางกะปิ
 39. โรงเรียนหอวัง
 40. โรงเรียนสารวิทยา
 41. โรงเรียนโยธินบูรณะ
 42. โรงเรียนวัดปากบ่อ
 43. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 44. โรงเรียนสิริรัตนาธร
 45. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
 46. โรงเรียนราชดำริ
 47. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 48. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
 49. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
 50. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
 51. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 52. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
 53. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยา
 54. โรงเรียนหนองฉางวิทยา
 55. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 56. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
 57. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
 58. โรงเรียนลานสักวิทยา
 59. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 60. โรงเรียนกาญจนาภิเษก
 61. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
 62. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 63. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
 64. โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
 65. โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง
 66. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 67. โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
 68. โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
 69. โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
 70. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
 71. โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 72. โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 73. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
 74. โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 75. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 76. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 77. โรงเรียนดอยหลวงวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 78. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
 79. โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
 80. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 81. โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 82. โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 83. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 84. โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 85. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 86. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 87. โรงเรียนนาเยียศึกษา รังมังคลาภิเษก
 88. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 89. โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
 90. โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
 91. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
 92. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 93. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 94. โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 95. โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
 96. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 97. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 98. โรงเรียนไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 99. โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 100. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร รัชมังคลาภิเษก
 • Hits: 7124

More Articles ...

Rajapruek Institute Foundation

19 Soi Krungthep Kreetha 8 Intersection 16,
Hua Mark, Bang Kapi,
Bangkok 10240, Thailand

Tel: 0839146950, 0839146951, 0632320666
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2024 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์